Project Condition

เงื่อนไขโครงการ

เข้าพักระยะสั้น

ทางโครงการ Active Living เข้าใจทุกความต้องการของคุณ
เรามีแพ็คเกจอยู่รายเดือนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพักระยะสั้น

ตารางค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

ระยะเวลา

ราคาเริ่มต้นที่ห้องขนาด 32 ตารางเมตร

ห้องเดี่ยว

ห้องคู่

1-6 เดือน

30,000

38,000

7-12 เดือน

28,000

36,000

รวมการบริการดังนี้
– ค่าบริการพื้นฐานจากทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุคอยตรวจสุขภาพ 24/7
– ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าทำความสะอาด internet และสิทธิใช้ส่วนกลาง

บริการ

ทีมพยาบาลดูแลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกวัน

จัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริม
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ

บริการโทรเวชกรรม
(Telemedicine) กับแพทย์

บริการปรึกษากับแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน
และปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน

จัดเตรียมยาสามัญและเวชภัณฑ์
เบื้องต้นให้แก่สมาชิกทุกคน

แกลเลอรี่

ติดต่อสอบถาม